3 Mayıs 2011 Salı

kaisar ruby 250cc

kaisar ruby 250cc
Kaisar Ruby 250CC, moge dari china, motor besar
Label: 250 CC Bikes, Chopper Bikes, Cruiser Motorcycles, Motor China